Terma & Syarat Keahlian WOW dan Langganan Perkhidmatan Digi

Sila baca Terma & Syarat Perkhidmatan Langganan kami dengan teliti – dengan menggunakan Tone Excel dan/atau Tone Plus, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat kami.


WOW Mobile Community Program ("WOW") adalah dikelolakan oleh TONE WOW Sdn Bhd (No. Pendaftaran Syarikat 1225327-U) ("TONE WOW") dan dipasarkan oleh Tone Excel International Sdn Bhd (No. Pendaftaran Syarikat 861591-U) ("TONE EXCEL") dan Tone Plus Sdn Bhd (No. Pendaftaran Syarikat 821189-A) ("TONE PLUS").

Perkhidmatan mudah alih dan perkhidmatan tambahnilai yang disertakan (dirujuk sebagai "Perkhidmatan Digi") disediakan untuk anda oleh Digi Telecommunications Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran Syarikat 201283-M) ("Digi").

''Pelanggan'' atau ''Ahli'' atau ''anda'' bermaksud seseorang atau entiti yang mendaftar dengan program keahlian WOW dan telah bersetuju untuk melanggan dengan Perkhidmatan Digi dan WOW produk dan perkhidmatan dan mengakses dan menggunakan Laman Web WOW, ''TWMMS'' Tone Wow Membership Management System dan/atau berkaitan produk dan/atau perkhidmatannya.

WOW dan Perkhidmatan Digi adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat.

Berkaitan dengan Perkhidmatan Digi sahaja;

  (a) Semua Terma dan Syarat yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Digi adalah seperti yang dinyatakan di https://www.digi.com.my/support/tnc/plans/digi-prepaid/call-plans 

  (b) Dengan menggunakan Perkhidmatan Digi, anda dengan ini bersetuju dengan Terma dan Syarat dan/atau dasar penggunaan wajar di https://www.digi.com.my/support/tnc/general/others/fair-usage-policy  dan/atau notis privasi Digi di hhttps://www.digi.com.my/support/tnc/general/privacy-notice/privacy-notice-en

  Terma dan Syarat di bawah (a) dan (b) di atas secara kolektif akan disebut sebagai "Syarat Digi".

  (c) Digi berhak untuk mengubah, mengemas kini dan/atau menyemak Terma dan Syaratnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sila lawati laman web Digi untuk melihat Terma dan Syarat terkini. Dengan berterusan menggunakan Perkhidmatan Digi apabila terdapat variasi, kemas kini dan/atau penyemakan tersebut, anda dianggap telah bersetuju dan menerima variasi, kemas kini dan/atau semakan tersebut.

  (d) Sekiranya terdapat ketidakseragaman atau percanggahan antara Terma & Syarat dan Syarat Digi berkenaan dengan Perkhidmatan Digi, Syarat Digi akan mengatasi dan diguna pakai bagi hal yang melibatkan Perkhidmatan Digi.

Terma dan Syarat Tambahan khusus untuk WOW akan disediakan di Laman Web kami www.tonewow.net/tnc Ini, termasuk pindaan kepada mereka, dengan ini digabungkan sebagai bahagian penting dari Syarat & Syarat Langganan Perkhidmatan ini, yang semuanya disebut secara kolektif sebagai "T&C."

Ketetapan

Dengan mendaftar dengan WOW dan mengaktifkan Perkhidmatan Digi, anda mengakui bahawa:

Anda telah membaca dan memahami semua syarat-syarat sepenuhnya. Penggunaan Perkhidmatan, setelah pengaktifan, merupakan penerimaan tanpa syarat untuk terikat dengan terma-terma tambahan yang khusus kepada pelbagai perkhidmatan tambah nilai dan T & C, termasuk pindaannya. Anda mengesahkan bahawa anda adalah berkelayakkan untuk menerima T & C. Anda mengesahkan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya 12 tahun dan maklumat yang anda berikan ketika pendaftaran adalah sah dan tepat.

Anda juga bersetuju untuk:

 • Mengemas kini maklumat pendaftaran anda jika terdapat sebarang perubahan.
 • Membenarkan Digi untuk mengesahkan maklumat pihak ketiga yang disediakan untuk tujuan pendaftaran dan pengaktifan perkhidmatan Digi anda, jika perlu.
 • Menanggung tanggungjawab bagi semua caj yang dikenakan pada nombor telefon mudah alih yang anda telah beli dan daftar di bawah nama anda.
 • Menanggung ganti rugi sepenuhnya kepada Digi bagi apa-apa penipuan, kenyataan salah, penggunaan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang perkhidmatan melalui nombor telefon mudah alih anda yang menyebabkan kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan kepada Digi.
 • Mendapat keperluan bahan yang diperlukan, iaitu telefon GSM mudah alih untuk mengakses perkhidmatan.
 • Melihat dan mendengar iklan untuk membolehkan Digi terus memberikan kadar yang rendah dan pakej yang menarik.
 • Digi dapat mengakses maklumat akaun anda, termasuk kelaziman untuk bertindak balas kepada aktiviti perkhidmatan atau isu-isu teknikal dan pemasaran.

Penggunaan yang Diterima

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan dan kesan apabila menggunakan Perkhidmatan. Di samping itu, anda bersetuju untuk mematuhi peraturan Komunikasi dan Multimedia yang mengawal penggunaan perkhidmatan mudah alih yang boleh didapati di www.skmm.gov.my tetapi tidak terhad, bersetuju bahawa Perkhidmatan tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan perkhidmatan tersebut dengan cara yang akan menyebabkan apa-apa liabiliti jenayah atau sivil bagi Digi dan / atau syarikat-syarikat berkaitan. Anda bertanggungjawab untuk kandungan yang anda pos atau menghantar melalui Perkhidmatan ini dan anda mengakui bahawa Digi dan / atau syarikat-syarikat berkaitan adalah hanya saluran bagi penghantaran, pengedaran dan penghantaran data. Sebagai contoh dan bukan sebagai had, anda bersetuju untuk tidak menggunakan perkhidmatan ini untuk:

 • Tujuan yang menyalahi undang-undang atau untuk tujuan bertentangan dengan kepentingan awam, ketenteraman awam atau keharmonian negara; atau
 • Tujuan menerbitkan fitnah, bahan lucah atau melanggar dan menyalahi undang-undang lain; atau
 • Tujuan berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, paten, cap dagang, rahsia perdagangan atau hak proprietari mana-mana pihak ketiga atau hak publisiti atau privasi; atau
 • • Tujuan menghantar atau menyiarkan melalui Perkhidmatan perbuatan dan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah, menghina, mengancam, berbahaya, kasar, lucah, privasi menyerang bahan seksual / perkauman atau sebaliknya dalam apa jua bentuk atau sifat

Perkhidmatan

"Perkhidmatan" ertinya perkhidmatan telekomunikasi mudah alih Digi; yang merangkumi suara, SMS dan ciri-ciri dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Digi Telecommunications Sdn. Bhd. seperti yang disiarkan pada www.digi.com.my dari masa ke semasa. Perkhidmatan Digi ditawarkan pada "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan dalam apa jua bentuk.

Digi berhak untuk menamatkan perkhidmatan mudah alih anda pada bila-bila masa tanpa memberikan apa-apa sebab atau pemberitahuan jika anda melanggar mana-mana terma dan syarat atau memberikan maklumat pendaftaran tidak tepat / tidak lengkap. Digi berhak untuk menambah, mengubah atau menamatkan apa-apa promosi, perkhidmatan, kadar dan caj tanpa notis terlebih dahulu.

Perkhidmatan Digi percuma dan tanpa had adalah tertakluk kepada Dasar Penggunaan Adil. Di bawah dasar ini, anda boleh menggunakan Perkhidmatan dalam had yang munasabah. Jika Digi menilai bahawa penggunaan anda adalah berlebihan dan tidak bermunasabah, Digi berhak memberitahu anda untuk mengurangkan atau menyederhanakan penggunaan anda. Digi berhak untuk mengenakan caj kepada anda pada kadar semasa atau menggantung / menamatkan perkhidmatan mengikut Perjanjian ini.

Kad SIM

Semua SIM kad mesti diaktifkan untuk membuat panggilan atau menghantar mesej dalam tempoh 14 hari dari pendaftaran dan di Malaysia sahaja. SIM kad yang tidak diaktifkan dalam masa 14 hari dari tarikh pendaftaran tidak boleh digunakan. Digi, TONE WOW, TONE EXCEL dan/atau TONE PLUS tidak bertanggung jawab untuk memulangkan atau membayar pampasan kepada SIM kad yang telah tamat tempoh tersebut.

TONE WOW, TONE EXCEL, TONE PLUS berhak untuk mengenakan caj bagi penggantian SIM kad. SIM kad anda tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran bertulis dari pihak TONE WOW, TONE EXCEL atau TONE PLUS. Anda akan bertanggungjawab ke atas semua terma dan syarat di dalam Perjanjian ini sehingga TONE WOW, TONE EXCEL dan TONE PLUS mengesahkan pemindahan anda dengan notis bertulis..

Sila rujuk dengan pihak TONE WOW, TONE EXCEL atau TONE PLUS untuk sebarang permohonan penggantian SIM Kad atau Penukaran Pemilik. TONE WOW, TONE EXCEL atau TONE PLUS tidak akan bertanggungjawab sekiranya permohonan tersebut dibuat di mana-mana kiosk atau Branch Digi yang mengakibatkan insentif/komisen anda terhapus.

Tambah Nilai Digi dan Sah Laku

Tempoh sah laku bagi setiap tambah nilai dicetak pada baucar dan disenaraikan di www.digi.com.my. Digi berhak untuk menukar atau mengubah suai tempoh sah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Anda akan dimaklumkan melalui mesej teks tentang jumlah tambah nilai, jumlah kredit dan tempoh sah baru setelah setiap tambah nilai yang berjaya. Digi tidak bertanggungjawab, dan tidak akan mengembalikan tambah nilai yang hilang, dicuri, disalahgunakan, atau kerosakan pada baucar tambah nilai atau PIN. Semua pembelian tambah nilai adalah muktamad dan tidak boleh dikembalikan, tidak kira siapa menggunakan atau memiliki baucar atau PIN tambah nilai anda, dengan atau tanpa kebenaran anda. Di samping itu, Digi tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh kesilapan tambah nilai yang disebabkan oleh pengguna kupon. Menambah nilai menggunakan kupon dan PIN e-baucar yang telah tamat tempoh tidak dibenarkan. Digi tidak bertanggungjawab memulangkan atau membayar pampasan kepada kupon tambah nilai PIN e-baucar yang telah tamat tempoh.

Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Produk

Digi tidak bertanggungjawab atau menanggung bagi apa-apa perkhidmatan pihak ketiga atau produk yang anda akses, guna atau peroleh melalui Digi perkhidmatan mudah alih.

Umum

Selain syarat-syarat yang terkandung di sini, maklumat disiarkan dari semasa ke semasa pada laman web Digi, yang berkaitan dengan penggunaan anda, hendaklah ditafsirkan dan dibaca sebagai sebahagian daripada terma dan syarat ini. Digi tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian, kerosakan, kos, kecederaan diri atau perbelanjaan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga semasa menggunakan perkhidmatan kami seperti berikut:

 • Perkara-perkara di luar kawalan kami, seperti tetapi tidak terhad kepada, tindakan Tuhan, mandat daripada pihak berkuasa kawal selia, peperangan, darurat negara, mogok, kemalangan, kebakaran, kilat, peralatan dan kegagalan elektrik dan / atau kerosakan.
 • Apa-apa perbuatan, peninggalan, kesilapan, keingkaran atau kecuaian oleh Digi atau rakan kongsi perniagaan kami.
 • Capaian yang tidak dibenarkan atau penggunaan Perkhidmatan DIgi oleh pihak ketiga.
 • Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia.
 • Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan mengikut budi bicara Digi.

Kod Etika Ahli TONE

Kod ini bertujuan untuk mengawal kelakuan semua ahli TONE. Prinsip-prinsip yang dinyatakan tidak mentafsir, melayakkan atau menggantikan undang-undang tanah, dan tidak bertujuan untuk digunakan untuk jualan bukan pengguna. Prinsip-prinsip ini tidak menggantikan hak pengguna bagi mendapatkan atau menurut mana-mana perjanjian, undang-undang yang sama atau mana-mana undang-undang. Walau bagaimanapun, adalah dapat difikirkan bahawa tingkah laku yang menjadi subjek kontrak dan yang mungkin tidak bercanggah dengan undang-undang berkanun atau biasa, masih boleh mendorong kepada satu amalan perniagaan yang tidak boleh diterima dari segi Hal Ehwal Pengguna.

Ia adalah sangat penting untuk pengguna memahami bahawa pengguna juga mempunyai peranan penting. Mereka mesti menilai sepenuhnya diri mereka, hak-hak dan tanggungjawab mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam mana-mana kontrak yang berkaitan supaya mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan ahli TONE.

Definisi

 • Jualan Parti: Menjual melalui penerangan dan demonstrasi produk kepada sekumpulan bakal pelanggan dengan ahli TONE, yang biasanya dilakukan di rumah dan dikendalikan oleh seorang ahli, yang mengajak orang lain untuk tujuan ini.
 • Produk: Produk termasuk barangan dan perkhidmatan yang ketara dan tidak ketara.
 • Merekrut: Sebarang aktiviti yang dilakukan dengan maksud mendorong orang lain untuk menjadi penjual atau pemilik perniagaan langsung.
 • Jualan: Jualan termasuk menghubungi bakal pelanggan, menyampaikan dan menunjukkan produk, mengambil pesanan dan menghantar barangan dan menerima pembayaran

Kod Kelakuan Terhadap Pengguna

Ahli TONE hendaklah dengan segera dan jujur memperkenalkan diri mereka kepada bakal pelanggan mereka. Mereka juga hendaklah mengenal pasti organisasi yang mereka wakili dan sifat dan tujuan produk mereka untuk mendekati pengguna.

Maklumat

Penerangan dan tunjuk cara produk yang ditawarkan hendaklah tepat dan lengkap, terutama yang berkenaan dengan harga dan, jika berkenaan, harga kredit (apa-apa kadar faedah yang dikenakan secara tahunan dikompaun hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian asal), syarat pembayaran, tempoh penggunaan atau hak pengembalian, syarat jaminan dan perkhidmatan selepas jualan dan penghantaran. Penekanan perlu diberikan kepada meletakkan pengguna dalam kedudukan untuk membuat keputusan, setelah diberitahu tentang butir-butir yang produk dan harga.

Aduan dan Tanggungjawab

Sekiranya pengguna mengadu bahawa ahli TONE yang mewakili jualan barangan telah berkelakuan tidak sesuai ketika menawarkan produk-produk TONE, anggota itu hendaklah dengan segera menyiasat aduan itu dan hendaklah mengambil langkah-langkah yang sesuai dan perlu untuk membantu memulihkan apa-apa kesalahan yang mendedahkan siasatan. Dalam semua keadaan, pengguna berhak untuk merujukkan apa-apa aduan kepada Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna jika seorang ahli tidak dapat menyelesaikan aduan tersebut.

Rujukan Jualan

Ahli TONE boleh mempengaruhi pelanggan untuk membeli barangan atau perkhidmatan yang diasaskan atas gambaran bahawa pelanggan boleh mengurangkan atau mendapatkan semula harga beliannya dengan merujukkan bakal pelanggan kepada penjual untuk pembelian yang serupa, jika pengurangan atau pemulihan tersebut adalah di luar jangkaan terhadap tarikh masa yang tidak pasti. Ahli TONE tidak boleh berjanji atau memberi pelanggan harapan tidak munasabah tentang kelebihan kewangan yang tinggi untuk meyakitkan pelanggan lain.

Merekrut

Ahli TONE hendaklah beretika dalam merekrut ahli TONE. Maklumat yang diberikan oleh ahli TONE kepada bakal ahli TONE berkenaan dengan hak ahli, peluang pendapatan dan yang berkaitan dengannya haruslah benar dan lengkap. Ahli TONE tidak boleh membuat apa-apa pernyataan kepada mana-mana bakal ahli yang tidak dapat disahkan atau membuat sebarang janji yang tidak boleh dipenuhi.

Ganjaran Merekrut

Ahli TONE tidak boleh mengetengahkan konsep manfaat boleh diperoleh hanya dengan memperkenalkan orang lain dan mesti mempromosikan perniagaan sebagai satu peluang untuk setiap peserta menjual produk secara jujur kepada pengguna dengan keuntungan yang realistik. Pampasan perlu terikat kepada jualan muktamad. Ganjaran tunai yang munasabah dan insentif lain untuk membawa masuk pekerja baru boleh diterima. Merekrut boleh diberi ganjaran dengan menawarkan insentif berdasarkan jualan rekrut.

Umum

Tanggungjawab utama mengenai pematuhan terhadap Tatacara dipikul oleh setiap ahli. Jika berlaku sebarang pelanggaran Kod, ahli-ahli hendaklah membuat segala usaha yang munasabah untuk memuaskan hati pengadu.

Array
(
  [fixed_address] => 
  [regions] => 
)
Error | TONE WOW

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.