Terma & Syarat Am Kempen TONE

Sila baca Terma & Syarat Kempen kami dengan teliti. Dengan menggunakan Tone Wow, Tone Excel dan/atau Tone Plus, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini.

PENGENALAN

Terma dan Syarat kempen ini adalah khas untuk TONE WOW SDN BHD ( TONE WOW ), TONE EXCEL INTERNATIONAL SDN BHD (TONE EXCEL), TONE PLUS SDN BHD (TONE PLUS) dan syarikat-syarikat yang berkaitan (selanjutnya disebut sebagai "TONE", atau "kami"). Istilah "anda", "Pemenang", "Pemenang Peraduan", "Ahli" atau "Ahli-ahli" merujuk kepada pelanggan atau anggota TONE yang terdaftar. Istilah "Kempen TONE" atau "Memo Kempen" membawa makna yang ditentukan dalam memo kempen yang diterbitkan di laman web, (www.tonewow.net) yang selanjutnya disebut sebagai “Laman Web” atau TONE Membership Management System (TWMMS) atau MyWOW App dan kaedah komunikasi lain.

Harap maklum bahawa penyertaan anda di dalam mana-mana Kempen TONE adalah tertakluk pada Terma dan Syarat mana-mana kempen yang dikelolakan oleh Tone Wow, Tone Excel & Tone Plus. Terma & Syarat Kempen ini adalah tambahan kepada Terma & Syarat seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen.

Semua Ahli TONE adalah tertakluk kepada Terma & Syarat Kempen ini. Anda menerima dan bersetuju dengan Terma & Syarat ini tanpa batasan atau kelayakan.


 • Terma dan Syarat Standard ("T&S Standard") ini merangkumi semua Kempen yang dianjurkan oleh TONE seperti yang dinyatakan dalam laman web, media sosial, dan mana-mana kaedah komunikasi yang lain. T&S Standard ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di dalam Memo Kempen.
 • Mekanisma ringkas Kempen ada dinyatakan dalam Memo Kempen.
 • Ahli TONE perlu mematuhi mekanisma Kempen sebagaimana yang mungkin disampaikan melalui komunikasi dan penerangan berkala dari semasa ke semasa selama Tempoh Kempen.
 • Prosedur Penyertaan Kempen adalah seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen.
 • TONE berhak mutlak pada bila-bila masa, untuk; merubah, mengubah, menghapus dan/atau menambah Terma dan Syarat dan peraturan serta undang-undang lain termasuk mekanisme Kempen pada bila-bila masa mengikut budi bicara.
 • TONE juga berhak mutlak untuk menghentikan atau menangguhkan Kempen pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, di mana TONE mungkin memilih untuk tidak memberikan sebarang hadiah pun. Penamatan atau penangguhan tersebut tidak pula memungkinkan sebarang tuntutan dari Ahli. Sekiranya Kempen dilanjutkan oleh TONE, Ahli perlu mematuhi keputusan TONE mengenai penyambungan semula Kempen serta yang berkaitan dengan Hadiah.
 • Ahli tidak dibenarkan untuk menyoal tentang mekanisma kempen, Terma dan Syarat, Cabutan, jika ada, senarai pendek pemenang dan/atau peruntukan dan/atau imbuhan hadiah DAN TONE tiada kewajipan untuk melayan sebarang permintaan untuk maklumat lanjut untuk diberikan kepada Ahli berkaitan apa-apa aspek kempen – E.g. Mekanisma, Cabutan dan/atau hadiah yang berkaitan.
 • Ada kalanya TONE akan mengemas kini sesuatu Kempen berdasarkan maklum balas dari TONE, pelanggan dan pengguna kami.

1. Tempoh Kempen

 • Kempen yang dianjurkan oleh TONE akan berlangsung dari tarikh seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen yang disiarkan di laman web www.tonewow.net
 • TONE berhak mutlak untuk mengubah, menunda atau meminda tarikh Kempen atau melanjutkan Tempoh Kempen.

2. Penyertaan Kempen

 • Syarat Penyertaan Kempen adalah seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen.
 • Di mana berkaitan, Ahli adalah secara automatik telah menyertai SEMUA Kempen TONE, tertakluk kepada Syarat Penyertaan yang diperinci di dalam Memo Kempen.
 • Di mana cara Penyertaan adalah melalui perkhidmatan pesanan ringkas ("SMS") atau perkhidmatan pesanan multimedia ("MMS"), setiap Penyertaan yang dihantar oleh Ahli akan dikenakan fi standard yang dikenakan oleh pembekal perkhidmatan telekomunikasi atau TONE.
 • Dengan memenuhi syarat dan/atau menghantar Penyertaan Kempen, Ahli dianggap telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Kempen.
 • TONE berhak untuk menolak atau tidak menerima penyertaan Ahli dengan sebab, termasuk (tetapi tidak terbatas) Penyertaan Kempen yang tidak lengkap atau ada peruntukan di dalam Terma dan Syarat tidak dipenuhi atau dipatuhi oleh Ahli.
 • Di mana ia diperlukan, Penyertaan mesti dihantar oleh Ahli pada atau sebelum Tarikh Akhir Penyertaan seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen. Penyertaan yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan hilang kelayakan dan tidak layak dipertimbangkan untuk sebarang hadiah.
 • Penyertaan Kempen adalah terhad kepada SATU (1) Penyertaan bagi setiap ID Ahli atau Kad Pengenalan atau Nombor Pasport, melainkan dinyatakan sebaliknya.

3. Kelayakan

 • Kriteria Kelayakan Ahli adalah seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen.
 • Tertakluk pada Terma dan Syarat, Ahli TONE yang aktif dan merupakan penduduk Malaysia layak untuk menyertai mana-mana Kempen. Ahli aktif adalah Ahli TONE berdaftar yang mempunyai akaun aktif, belum luput ataupun memasuki Tempoh Tangguh (Grace Period).
 • Pekerja tetap TONE, termasuk ahli keluarga terdekat masing-masing (ibu bapa, pasangan, anak-anak dan adik-beradik) TIDAK layak untuk mengambil bahagian.
 • Ahli mungkin diminta untuk mengemukakan bukti lanjut mengenai kelayakan mereka di dalam jangka masa yang ditetapkan, jika gagal berbuat demikian TONE berhak untuk membatalkan penyertaan Ahli tersebut.
 • Mana-mana Ahli lain yang tidak layak untuk menyertai Kempen akan dinyatakan dalam Memo Kempen.

4. Mekanisma Kempen

 • Rujuk Memo Kempen seperti yang disiarkan di Laman Web.

5. Hadiah Kempen

 • Setiap Ahli berhak untuk menang SATU (1) Hadiah SAHAJA seperti yang dijelaskan dalam Memo Kempen sepanjang Tempoh Kempen, melainkan diberitahu sebaliknya.
 • Hadiah Kempen adalah seperti yang dinyatakan dalam Memo Kempen.
 • Semua hadiah wang tunai akan dipindahkan ke Akaun Bank Ahli berdasarkan Maklumat Akaun Bank yang tertera di dalam Sistem Pengurusan Keahlian TONE (TWMMS) atau ke dalam akaun pihak ketiga.
 • TONE tidak akan bertanggungjawab di atas apa-apa kegagalan jika bank menolak transaksi itu jika Maklumat Akaun Bank telah dilengkapkan dengan salah.
 • Semua hadiah Top Up dalam bentuk kredit Digi, WOWlet atau WOWCher akan dilakukan oleh TONE tidak lebih dari TUJUH (7) HARI setelah pengumuman Pemenang.
 • TONE tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pengendalian hadiah.
 • Gambar Hadiah yang ditunjukkan dalam sebarang iklan, promosi, publisiti dan bahan lain yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan kempen adalah hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan warna, model atau spesifikasi Hadiah yang sebenarnya dan tidak termasuk aksesori tambahan.
 • Untuk sebarang pertikaian berkaitan dengan kualiti atau waranti Hadiah atau apa-apa Terma dan Syarat yang berkaitan dengannya, pemenang harus berurusan secara langsung dengan peniaga atau pembekal yang sah. TONE tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab atas pelanggaran kualiti atau waranti Hadiah atau Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengannya.
 • Sekiranya peniaga dan/atau pembekal TONE tidak dapat memberikan model yang sama seperti yang digambarkan di atas sebab yang merangkumi, tetapi tidak terhad kepada penarikan balik pengeluar atau kerosakan, kehilangan atau kecurian semasa penyimpanan atau penghantaran, TONE berhak mutlak untuk mengganti Hadiah dengan model lain dengan nilai yang serupa mengikut budi bicaranya, dengan pemberitahuan TUJUH (7) hari sebelumnya dengan cara pemberitahuan di laman web TONE atau kaedah lain yang difikirkan sesuai.
 • Hadiah tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar.
 • Nama pemenang akan diberitahu atau diumumkan oleh TONE di laman web, media sosial dan/atau melalui panggilan.
 • Semua Hadiah mesti dituntut dalam Tempoh Tuntutan dan di Tempat Tuntutan seperti yang dinyatakan semasa pengumuman Pemenang atau melalui cara komunikasi yang lain.
 • Kegagalan untuk menuntut Hadiah akan mengakibatkan Hadiah dibatalkan oleh TONE dan TONE, Ejen-ejennya, penaja dan wakilnya tidak akan bertanggungjawab di atas Pemenang dalam apa-apa segi pun.
 • Sekiranya Hadiah diberikan berupa bukan tunai, Ahli tidak berhak menebus yang seakannanya dengan wang tunai atau apa-apa alternatif lain.
 • TONE tidak menjamin ketersediaan Hadiah bukan tunai ini dan TONE berhak untuk mengganti hadiah tersebut dengan hadiah lain yang sama nilainya, ditentukan oleh TONE, ejen atau penaja mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Semua hadiah sama sekali tidak boleh dipindah milik, ditukar ganti atau ditebus oleh Ahli dalam bentuk atau cara lain selain daripada yang ditentukan oleh TONE. Semua Terma & Syarat khusus atau khas yang dikaitkan pada Hadiah (sama ada oleh TONE atau ejen atau penaja) mesti dipatuhi oleh Ahli.
 • Hadiah mesti dituntut secara peribadi melainkan TONE menetapkan kaedah pungutan lain. Apabila TONE memilih untuk mengirim hadiah kepada pemenang Kempen, TONE tidak akan bertanggungjawab di atas penghantaran Hadiah yang selamat dan berkesan.
 • Dalam situasi khas, dan tertakluk pada budi bicara mutlak TONE, pemenang Kempen boleh mencalonkan wakil untuk membuat pungutan hadiah. Perwakilan akan diminta untuk menunjukkan kebenaran bertulis dari pemenang Kempen lengkap dengan gambar Pemenang Kempen dan wakilnya.
 • Pemenang Kempen akan bertanggungjawab terhadap sebarang dan kesemua cukai, fi pemprosesan bank dan/atau kos kurier yang perlu dibayar di atas sebab diberi Hadiah dan/atau penerimaan Hadiah (jika berkaitan).
 • Sekiranya pemenang Kempen memilih untuk tidak menerima Hadiah, Hadiah tersebut akan dilucutkan dan diuruskan oleh TONE dengan mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Semua Hadiah diterima sepenuhnya atas risiko Ahli. Pemenang C ampaign akan melaksanakan akta pelepasan dan ganti rugi dalam bentuk yang ditentukan oleh TONE , jika diperlukan, untuk menerima Hadiah.

6. Percutian Insentif

 • Sekiranya Hadiah yang diberikan oleh TONE adalah hadiah perjalanan atau percutian ("Percutian Insentif") :
  • Percutian Insentif mesti diambil mengikut tarikh dan destinasi yang ditentukan oleh TONE, agensi pelancongannya atau penaja, ia akan dilucutkan. Tiada wang tunai atau destinasi alternatif yang akan ditawarkan oleh TONE, ejen atau penaja.
  • Perjalanan Insentif mesti diambil menurut Terma dan Syarat yang mungkin ditetapkan oleh TONE, agensi pelancongan atau penaja termasuk (tetapi tidak terbatas) hal berikut :
   • Terma dan Syarat tersendiri syarikat penerbangan terlibat;
   • Terma dan Had polisi insurans yang berkaitan dengan Percutian Insentif;
   • Terma dan Syarat yang berhubungan dengan semua panduan dan arahan kesihatan dan keselamatan serta semua keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

  • Sebarang hadiah Percutian Insentif yang dimenangi oleh kanak-kanak di bawah umur hendaklah mengikut Terma dan Syarat syarikat penerbangan yang terlibat dan di mana ia ditentukan, perlu disertai oleh ibu bapa atau penjaga sah di mana kos dan perbelanjaan ibu bapa atau penjaga sah itu ditanggung sendiri.
  • Pemenang mesti memiliki pasport yang sah dengan tempoh sah sekurang-kurangnya ENAM (6) bulan. Adalah menjadi tanggungjawab Pemenang untuk mendapatkan visa dan dokumen perjalanan lain dengan kos dan perbelanjaan mereka sendiri. Tidak ada pampasan yang akan diberikan sekiranya Pemenang gagal memperoleh dokumen tersebut, di atas apa-apa sebab sekali pun.
  • Kawalan pasport dan pihak berkuasa tempatan berhak untuk menolak kemasukan ke negara lawatan. Sekiranya Pemenang Percutian Insentif ditolak kemasukannya, masuk atau keluarnya, menuju atau dari negara yang dikunjungi, TONE tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun untuk memberi ganti rugi kepada pemenang atas penolakan laluan masuk, masuk atau keluar serta apa-apa kos tambahan yang dikenakan. Sebaliknya, ia adalah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang itu sendiri.
  • Di dalam keadaan yang tidak dijangka atau berlakunya keadaan di luar kawalan yang munasabah TONE dan/atau penaja, TONE dan/atau penaja berhak untuk menawarkan destinasi alternatif dengan nilai yang hampir serupa. Tiada alternatif tunai pula yang akan ditawarkan.
  • Sekiranya "No-show" atau gagal hadir pada Tarikh Perjalanan tanpa sebab yang sah, Ahli bersetuju untuk membayar balik TONE semua kos yang telah dibelanjakan tetapi tidak terhad kepada tambang penerbangan dan pakej percutian. TONE mempunyai hak untuk memotong pembayaran Insentif anda jika perlu.
  • Sebarang penerbangan, pengangkutan lain, hal berkaitan lapangan terbang, penginapan atau aspek lain dari Percutian Insentif, tarikh dan masa yang disebut oleh TONE, agensi, penaja atau wakilnya hanya untuk panduan dan boleh berubah tanpa pemberitahuan dan tidak boleh dipertanggungjawab.
  • Kecuali dinyatakan sebaliknya, kelas perjalanan untuk sebarang Percutian Insentif yang melibatkan penerbangan adalah kelas ekonomi.
  • Pemenang Percutian Insentif mesti mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk memenuhi komitmen kewangan yang mungkin ditanggung mereka sehubungan dengan hadiah perjalanan (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, pemindahan menuju dan dari mana-mana lapangan terbang yang dinyatakan dalam hadiah perjalanan, makanan dan minuman, perkhidmatan bilik, dobi, lebihan bagasi, insurans peribadi, perubatan dan/atau bagasi, semua barangan peribadi, cukai kastam dan cukai lapangan terbang) yang tidak termasuk dalam hadiah perjalanan itu sendiri.
  • Pemenang Percutian Insentif mesti melengkapkan Borang Pelepasan Tanggungjawab (Indemnity Form) dan Surat Perlaksanaan (Letter of Undertaking) untuk layak mendapat Hadiah Percutian Insentif.

  7. Proses Pemilihan Pemenang

 • Pada akhir tempoh kempen, setiap penyertaan kempen yang diperoleh oleh Ahli TONE di sepanjang kempen, akan dicabut dengan rawak secara manual atau digital atau apa-apa cara bersesuaian dengan mekanisme dalam Memo Kempen.
 • Cabutan bertuah secara manual boleh dilakukan semasa acara TONE atau ketika malam Preview. Cabutan bertuah digital boleh dilakukan secara rawak melalui proses komputer.
 • Semua cabutan akan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua kakitangan TONE dan/atau lembaga pengarah.
 • Pemenang akan dihubungi oleh TONE atau wakil yang dilantik sebanyak DUA (2) kali pada nombor telefon yang didaftarkan di bawah ID Ahli TONE yang juga seperti yang dipaparkan di dalam TWMMS, pada hari yang dipilih atau pada mana-mana hari TONE HQ beroperasi dan pada waktu pejabat. Pemenang juga akan dimaklumkan melalui SMS dan/atau e-mel.
 • Sekiranya TONE atau wakil lantikannya tidak dapat menghubungi Pemenang setelah DUA (2) percubaan atau tidak dapat dihubungi dalam jangka masa tertentu, hadiah yang dimenangi akan dibatalkan.
 • Pemenang akan diumumkan oleh TONE di Laman Web dan/atau media sosial dalam tempoh satu minggu dari tamatnya tempoh kempen.
 • Keputusan Hakim / TONE mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Kempen (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, pemilihan Ahli, perjalanan peraduan dan/atau keputusan yang dibuat) adalah muktamad dan mutlak dan Ahli adalah tertakluk kepadanya. Tiada perbincangan, surat-menyurat, pertanyaan, rayuan atau cabaran sehubungan dengan keputusan TONE yang akan dilayan.
 • Ahli tidak boleh mempertikaikan atau membuat aduan lisan atau bertulis, pengumuman atau kenyataan umum mengenai keputusan peraduan sama ada semasa atau selepas Tempoh Peraduan.

8. Persetujuan & Kerahsiaan

 • Ahli yang layak dan/atau Pemenang yang mengambil bahagian dalam mana-mana kempen dianggap telah secara sepenuhnya bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini (lengkap dengan apa-apa perubahan), keputusan TONE dan/atau hakim seperti dibenarkan oleh undang-undang, untuk bersetuju dan memberi kebenaran kepada TONE untuk mendedahkan butiran mereka (nama, alamat dan nombor telefon) kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh TONE untuk tujuan kempen.
 • Keputusan TONE mengenai semua hal yang berkaitan dengan kempen adalah muktamad, segala surat-menyurat atau usaha untuk mempertikaikan keputusan tersebut tidak akan dilayan.
 • Setiap Ahli yang layak dan/atau Pemenang adalah dianggap telah memberikan persetujuan dan kebenarannya kepada TONE untuk menggunakan nama dan apa-apa gambar yang diambil atau apa-apa maklumat lain untuk tujuan pengiklanan dan publisiti pada masa hadapan. Ahli yang layak dan/atau Pemenang juga bersetuju untuk ditampilkan dalam sebarang bahan promosi pada masa hadapan. Tiada bayaran diperuntukkan kepada Pemenang untuk sebarang perkara di atas.

9. Kehilangan Kelayakan

 • TONE berhak untuk membatalkan kelayakan Ahli dan/atau menarik balik Hadiah (pada mana-mana peringkat Kempen) jika:
  • Ahli tidak layak atau tidak memenuhi mana-mana Kriteria Kelayakan; atau
  • Ahli tersebut melanggar Terma dan Syarat atau peraturan Kempen yang lain atau melanggar undang-undang atau peraturan yang berkaitan; atau
  • dengan pendapat mutlak TONE, Ahli telah didapati berusaha untuk memanipulasi operasi Kempen dengan pemalsuan, penipuan atau perdayaan.

 • Sekiranya kehilangan kelayakan dan Hadiah telah diberikan, TONE berhak untuk menuntut pengembalian Hadiah atau pembayaran nilainya dari Ahli.
 • Walaupun TONE akan berusaha untuk melakukan pengesahan yang diperlukan ke atas pelayak Kempen, kegagalan untuk membatalkan kelayakan Ahli yang tidak memenuhi syarat tidak akan dianggap sebagai pelanggaran oleh TONE.

10. Jaminan

 • Ahli mewakili dan menjamin bahawa dengan TONE :
  • Ahli telah memenuhi semua kriteria kelayakan dan memiliki hak dan kuasa untuk menyertai Kempen bersesuaian dengan Terma & Syarat dan akan menyediakan bukti seperti yang diperlukan oleh TONE ;
  • semua pernyataan (jika ada dan jika diperlukan) yang dibuat oleh Ahli kepada TONE adalah tepat dan lengkap.

 • Mempertimbangkan TONE menawarkan peluang kepada Ahli untuk menyertai Kempen, Ahli dengan ini tanpa syarat dan pembatalan;
  • bersetuju jika diperlukan oleh TONE, Pemenang harus menyediakan dirinya (tanpa pampasan) untuk produksi, rakaman dan publisiti Kempen selama waktu dan jadual produksi yang diberitahu oleh TONE : - (i) wawancara (yang dirakam); dan/atau (ii) pengambilan gambar, rakaman audio dan/atau visual untuk penggunaan promosi dan publisiti. (“Rakaman” secara kolektif)
  • bersetuju dan mengizinkan bahawa TONE mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk menyiarkan Rakaman dan/atau menggunakan slogan, nama atau gelaran pada mana-mana program / saluran / platformnya secara keseluruhan atau sebahagiannya mengikut budi bicara TONE . Semua hak cipta yang terdapat dalam Rakaman adalah milik TONE secara mutlak.
  • bersetuju bahawa, apabila Ahli diminta untuk menghantar gambar foto, lukisan, gambar-gambar lain, slogan, sebarang bahan atau karya kreatif, termasuk rakaman suara atau video (secara kolektif "Harta Intelektual") bersama Penyertaan Kempen, Anggota menjamin bahawa semua Harta Intelektual dalam penyerahan tersebut tidak melanggar hak harta intelektual pihak ketiga.
  •  bersetuju bahawa TONE berhak mutlak, untuk mengguna dan menggunakan Harta Intelektual tersebut melalui apa-apa cara atau media pun dan dengan apa-apa cara dan bila-bila masa yang difikirkan sesuai tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dan tidak juga membuat apa-apa pembayaran kepada Ahli dan/atau Pemenang Kempen dan/atau wakilnya.
  • bersetuju bahawa Ahli telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kempen dan Ahli bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat tersebut dan bersetuju untuk bekerjasama dan mengikuti semua arahan yang diberikan TONE kepada Ahli.
  • bersetuju bahawa semua Hadiah yang akan diberikan dalam Kempen bergantung pada ketepatan maklumat yang diberikan dan penyataan yang dibuat oleh Ahli dan penurutan lengkap dan sepenuhnya, jaminan dan tanggungjawab Ahli tertera di bawah ini.
  • bersetuju bahawa Ahli tidak boleh, dengan tindakan atau meninggalkan, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan tercemarnya nama TONE atau Penaja.
  • bersetuju bahawa Ahli tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis dari TONE terlebih dahulu, menerbitkan atau mendedahkan maklumat berkaitan dengan Kempen atau Hadiah (termasuk, tapi tidak terbatas, kepada mana-mana wakil media dalam apa-apa bentuk pun).
  • bersetuju bahawa Penyertaan dalam Kempen dan/atau Program tidak memberi hak kepada Ahli untuk sebarang upah, gaji atau jenis-jenis pampasan lain.
  • bersetuju untuk tidak menyuarakan bantahan atau ketidakpuasan hati dengan apa-apa aspek Kempen TONE di platform awam mahupun persendirian, dalam bentuk digital atau sebaliknya, atau melalui apa-apa cara komunikasi

  11. Aktiviti Promosi

 • TONE dan/atau rakan sekutunya berhak untuk menghantar SMS, e-mel pemberitahuan atau apa-apa bentuk mesej kepada nombor telefon bimbit Ahli atau alamat e-melnya, yang mengandungi maklumat dan aktiviti promosi mengenai apa-apa promosi TONE yang lain.

12. Undang-undang Pentadbir

 • Terma dan Syarat Kempen akan ditafsirkan, ditadbir dan ditafsirkan bersesuaian dengan undang-undang pendtadbiran negara Malaysia.

13. Pelepasan Tanggungan

 • Ahli adalah tanpa had mengetepikan, melepaskan dan membebaskan TONE, agensinya, penaja dan wakilnya dari dan terhadap, sebarang dan semua liabiliti, kos, kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang mungkin ditimbulkan oleh Ahli atau mana-mana pihak yang menuntut melalui Ahli, yang timbul akibat penerimaan Hadiah atau Penyertaan dalam Kempen termasuk (tetapi tidak terhad kepada) kecederaan diri dan kerosakan harta benda, sama ada secara langsung atau sebaliknya, berentetan atau telah dijangka.
 • Ahli akan melepaskan tanggungan TONE, sekutunya, ejen dan penaja dari dan terhadap semua liabiliti, kos, kerugian atau perbelanjaan yang perlu ditanggung akibat pelanggaran jaminan dan komitmen Ahli dan pelanggaran Terma dan Syarat dan/atau peraturan dan syarat-syarat Kempen.

14. Kerahsiaan

 • Ahli akan menyifatkan semua Terma dan Syarat serta peraturan-peraturan Kempen dan semua maklumat dan pengetahuan yang diperoleh Pemenang berkaitan dengan dan/atau sehubungan dengan Kempen dan/atau produk dan perkhidmatan TONE dan/atau diperolehi hasil dari penyertaannya dalam hal yang sama, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) butiran perniagaan dan operasi TONE, mekanisma peraduan, kriteria penilaian / pemilihan untuk Kempen (secara kolektif "Maklumat Rahsia"), sebagai rahsia dan Ahli akan, ketika dan selepas Tempoh Peraduan, mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk tidak mendedahkan Maklumat Rahsia kepada orang atau entiti yang tidak dibenarkan dengan apa-apa sebab dan berusaha untuk menyampaikan kepada TONE semua bahan yang merangkumi Maklumat Rahsia termasuk dokumentasi, rekod, senarai, nota, lakaran, lukisan, memorandum, model akaun, bahan rujukan, sampel dan bahan media peranti dan peralatan yang berkaitan dengan Maklumat Rahsia termasuk semua pendua dan salinannya.

15. Kos

 • Semua kos yang ditanggung oleh Pemenang berkaitan dengan dan/atau sehubungan dengan Kempen, termasuk tetapi tidak terhad kepada caj pos atau caj Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) (jika ada), semua kos pengangkutan, caj komunikasi, penginapan, kos makan dan lain-lain yang berkaitan yang ditanggung oleh Ahli akibat dan/atau kerana penyertaannya dalam Kempen ditanggung sepenuhnya oleh Ahli. Penganjur tidak akan dipertanggungjawab untuk membayar balik Ahli untuk sebarang kos dan pembelanjaan yang ditanggungnya itu.
 • Setiap hadiah dalam bentuk duit akan dikenakan caj bank RM3.00 untuk setiap transaksi pembayaran.

16. Had Liabiliti

 • Ahli mengakui bahawa penyertaannya dalam Kempen adalah di atas risiko sendiri. TONE, ejen, penaja, wakil, sekutu dan pengarah, pegawai dan pekerja, ejen dan pegawai masing-masing tidak akan bertanggungjawab di atas mana-mana Ahli jika berlaku kegagalan memenangi Hadiah dalam Kempen, kerosakan kepada Hadiah atau penyalahgunaan Hadiah atau apa-apa kerugian lain, kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan, liabiliti, kecederaan, kematian, kemalangan yang dialami oleh Ahli semasa Kempen atau timbul dari/atau berkaitan dengan Kempen, Penyertaan oleh Ahli dalam Kempen dan/atau Hadiah yang diberikan.

 • TONE tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab di atas:
  • apa-apa masalah, kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh Ahli atau mana-mana pihak kerana kelewatan dan/atau kegagalan dalam menerima dan mengirim Penyertaan Kempen disebabkan oleh sebarang masalah sistem rangkaian, komunikasi, ISP atau, gangguan dan/atau kegagalan dialami oleh TONE atau pembekal perkhidmatan telekomunikasi Ahli dan/atau akibat daripada Penyertaan atau muat turun sebarang bahan Kempen. Sekiranya berlaku masalah ini, gangguan dan/atau kegagalan tersebut, TONE tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab di atas kegagalan yang dihadapi oleh Ahli untuk menyertai Kempen atau kegagalan yang dihadapi oleh TONE dalam memenuhi kewajipannya di bawah ini.
  • sebarang kesalahan (termasuk kesalahan dalam pengumuman Pemenang Kempen), peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian, kemusnahan, perubahan, atau akses yang tidak dibenarkan ke entri, atau entri yang hilang atau ditangguhkan atau tidak tertera semasa operasi atau penghantaran disebabkan oleh fungsi pelayan, virus, pepijat atau sebab lain di luar kawalan TONE.

  17. Lain-lain Terma dan Syarat

 • Pemenang mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang termaktub serta Terma dan Syarat pihak yang mengatur dan/atau memberikan Hadiah dan Terma dan Syarat yang dilampirkan pada Hadiah, jika ada.
 • Sekiranya terdapat pertikaian mengenai Hadiah, pemenang diminta menghubungi TONE HQ di 01159000969 atau e-mel support@tonewow.net dalam masa DUA MINGGU (14 HARI) selewat-lewatnya, dari tarikh Pengumuman Pemenang untuk membuat sebarang pertanyaan. Tiada permintaan untuk sebarang maklumat akan dilayan setelah DUA MINGGU (14 HARI) tarikh Pengumuman Pemenang ini.
 • Untuk mengelakkan keraguan, Hadiah diberikan oleh pembekal TONE. Ahli yang layak dan/atau Pemenang, dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TONE adalah terlepas dari memberi sebarang jaminan dan/atau liabiliti berkaitan dengan Hadiah yang diberikan dan/atau Kempen tersebut. Ahli akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kecederaan peribadi dan/atau kematian) akibat Penyertaan mereka di dalam kempen. TONE tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan atau kecederaan (termasuk kematian) dengan apa-apa cara sekali pun oleh Ahli akibat Penyertaan dalam kempen dan/atau penggunaan Hadiah.
 • TONE berhak untuk menyingkirkan Ahli dari Kempen dan/atau menerima Hadiah jika Ahli telah melakukan atau disyaki melakukan kesalahan, penipuan atau salah laku berhubungan dengan penggunaan perkhidmatan atau kemudahan TONE.
 • TONE tidak akan bertanggungjawab atas kemungkiran yang berlaku kerana tindakan Tuhan (Act of God), perang, rusuhan, mogok, sekatan pergerakan, tindakan industri, kebakaran, banjir, kemarau, ribut, wabak, pandemik, kegagalan teknikal atau sistem atau kejadian di luar kawalan yang munasabah TONE.
 • TONE berhak untuk merubah atau mengubah mana-mana Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa atau membatalkan, menghentikan, menarik balik, atau menangguhkan Kempen dan/atau mengganti kempen ini dengan promosi, Kempen atau program lain yang seakannya disertai dengan pengumuman sebelumnya. Segala perubahan, pengubahan, pembatalan, penamatan, penarikan atau penangguhan yang sedemikian akan dimaklumkan melalui laman web www.tonewow.net atau melalui cara lain yang difikirkan sesuai oleh TONE.
 • Sehubungan dengan itu, Penyertaan Ahli dalam Kempen ini juga menandakan persetujuannya untuk mengakses Laman Web secara berkala untuk melihat Terma dan Syarat ini dan untuk memastikan bahawa Ahli sentiasa maklum dengan sebarang variasi atau perubahan yang mungkin dilakukan oleh TONE dari semasa ke semasa.
 • Ahli juga bersetuju bahawa Penyertaan mereka yang berterusan dalam Kempen ini akan dianggap sebagai penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat ini (seperti yang diubah dari semasa ke semasa). Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan, penarikan balik atau penangguhan ke atas Kempen oleh TONE, tidak akan memberi hak kepada peserta kepada pampasan dari TONE, di atas sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh peserta secara langsung atau tidak langsung, hasil daripada tindakan pembatalan, penamatan, penarikan atau penangguhan itu.
Perlukan bantuan? Live Chat
Array
(
  [fixed_address] => 
  [regions] => 
)